Jochem Romkema

Master Project M3 en M4
mei 2011 - mei 2013

M4: Continuous Productive Urban Landscapes Eindhoven, hoe kan Eindhoven zelfvoorzienend worden in de productie van groente en fruit

Begeleid door dr. ir. C.H. Doevendans, ir. R.A. Rutgers en ir. J. Vermeer (extern, BMF)

In dit project wordt getracht antwoord te vinden op de vraag: hoe kan Eindhoven zelfvoorzienend worden in de productie van voedsel. Het behelst een inventarisatie van diverse mogelijkheden om voedselproductie doormiddel van de conceptuele netwerkmethodiek “Continuous Productive Urban Landscapes (CPULs)” in het stedelijk weefsel te passen. Dit wordt gedaan doormiddel van een ruimtelijke analyse van de stad Eindhoven en scenario’s te maken waarin stadslandbouw voorziet in diverse behoeftes, naast de productie van voedsel. Geconcludeerd kan worden dat er voldoende ruimte en aanknopingspunten voor een groeiend productief netwerk in de stedelijke omgeving van Eindhoven te vinden zijn, om zelfvoorzienend te worden in de productie van groente en fruit. Daarnaast kan stadslandbouw o.a. voorzien in oplossingen tegen langdurig leegstaand vastgoed en oplopende beheerkosten van openbaar groen. Doormiddel van CPULs krijgt de stad Eindhoven een groenere uitstraling en een beter gebruik van de openbare ruimte.

Download artikel

Master Project M2
september 2009 - januari 2010

M2: Schipholcorridor, Amsterdam

Begeleid door drs. J.G.A. van Zoest en D.P.L.G. S.S.S. Rousseau

Dit project bestond uit 2 delen: een groepsopdracht waarin een grondige en uiteenlopende analyse van de Schipholcorridor (nieuwemeer gebied) werd uitgevoerd. Hiervan zijn in groepjes van drie a vier personen presentaties gehouden. Het tweede deel was individueel en was een visie opstellen voor de toekomst van het gebied, dat als schakel ligt tussen de de Zuidas van Amsterdam en de luchthaven schiphol.

De toekomstvisie voor de Nieuwe Meer omhelste de huisvesting van de Olympsiche spelen van 2028 (red:toen nog relevant). Binnen het gebied is getracht de groene kwaliteiten en relatieve rust van het dorp Sloten te behouden en terug te laten komen in de nieuwe visie. Het Olympisch dorp bestaat voor de helft uit demontabele bouw, die naar bijvoorbeeld andere Olympische spelen verscheept kan worden en uit een deel mixed use units die (woon&werk)ruimte moeten bieden voor de creatieve industrie, relavant aan Schiphol. Het groengebied rond volkstuinencomplex Ons Buiten gaat samenwerking aan met een groep kantoren, waarin recreatie en arbeid samenkomen.

Master Project M1
september 2008 - januari 2009

M1: Gerichte verdichting Amsterdam Zuid-Oost

Begeleid door drs. J.G.A. van Zoest en ir. R.A. Rutgers

De gemeente Amsterdam heeft zich de opgave gesteld om in de komende jaren 70.000 nieuwe woningen te realiseren binnen het bestaande stadsgebied, de uitbreiding Zeeburg niet meegerekend. Onduidelijk is of deze doelstelling kan worden gehaald binnen de randvoorwaarde dat de nieuwe woonmilieus wervend zullen moeten zijn voor een variëteit van bewonersgroepen. De kwantitatieve doelstelling zal het noodzakelijk maken om de stadsstructuur te verdichten. Er zijn bevolkingsgroepen die een voorkeur hebben voor het leven in een urbane metropool met de daarbij behorende dichtheid en congestie, maar ook met het bijbehorende voorzieningenniveau. In het algemeen gaat het daarbij om centrumgebieden. De vraag is of een dicht woonmilieu in gebieden buiten het stadscentrum aan hun wensen tegemoet kan komen. Dan nog gaat het hier om een relatief beperkte groep, een groot deel van de bevolking - met name de categorie gezin met kind - wenst een 'groen' en woonmilieu, wat daar dan ook onder moge worden verstaan.

De opgave om woningbouw toe te voegen in een groene lanschappelijke setting is door mij ingevuld met een ontwerpopgave voor de Bijlmerweide. Het ontwerp van de woningbouw is ontstaan vanuit een tuin-park-landschap principe. Bewoners moeten naadloos elk landschap kunnen betreden vanuit een vorige ruimte. Tuin: besloten ruimte waar mensen sociale activiteiten en buitenactiviteiten kunnen verrichten. Park: (semi) openbare ruimte voor sociale, culturele en sportieve activiteiten in een overzichtelijke schaal. Landschap: Open ruimte voor (langzame en eenduidige) recreatie, rustig en wijds.

Multidisciplinair Project Bachelor
september 2007 - januari 2008

Multi: Transformatie Strijp S, Eindhoven

Stedebouw begeleid door D.P.L.G. S.S.S. Rousseau

Vast onderdeel van de Bachelor is het Multidisciplinair Project, ofwel Multi. Hierbij worden vanuit de verschillende richtingen van bouwkunde studenten bij elkaar gezet. Onze groep bestond uit: stedenbouwkundige (ik), twee architecten, uitvoeringstechnicus, bouwfysicus en bouwtechnicus. Dit diverse gezelschap kreeg de opdracht om een sensation center (zelf bedenken wat dit is) op strijp te plaatsen.

Het stedenbouwkundig plan heeft een robuust karakter, met een duidelijke afscheiding van de aanliggende wijk. De schaal van de bebouwing is met opzet groter dan de huizen aan de kastanjelaan, maar wel met genoeg lucht tussen de twee gebieden om het niet ongemakkelijk te maken. Het centrale plein voor de Hoge Rug is het plein waar ons sensation center zijn plek heeft gekregen.

De architectonische uitwerking van het Sensation Center is uiteindelijk iets anders door de twee architecten uitgewerkt dan de monolieten in het stedenbouwkundig plan. Het gehele gebouw is door schuine vlakken onderdeel gemaakt van het plein. De cilindrische toren in het midden is een duikaquarium.

Bachelor Project T7-T8
februari 2007 - juni 2007

T7-T8: GZG terrein, 's Hertogenbosch

Stedenbouw begeleid door D.P.L.G. S.S.S. Rousseau

De opdracht voor het GZG terrein in het centrum van 's Hertogenbosch bestond uit een stedenbouwkundig plan voor het gehele terrein en de architectonische uitwerking van een nieuw cultureel centrum. Het voormalige ziekenhuis heeft in het ontwerp plaatsgemaakt voor een de bibliotheek, bioscoop en het theater. Andere, oudere, gebouwen op het GZG terrein zijn hergebruikt en er is een poging gedaan de organische structuur verder terug te laten komen in het gebied, samen met een tak van het water de Diese.

In het plan worden nieuwe openbare ruimtes gemaakt, elk met een ander karakter en openheid. Geborgen pleintjes en plekjes langs het water de Diese, tot een open plein voor de bibliotheek en het theater, waarin zichtlijnen een belangrijke rol spelen.

Bachelor Project T7-T8
september 2006 - januari 2007

T7-T8: Kazerneterrein Blerick (Venlo)

Begeleid door: onbekdend

Het kazerneterrein in Blerick moest een nieuwe invulling krijgen, na het leeg komen te staan van de kazerne. Het terrein is van oudsher een burchtterrein,hoewel er van deze burcht geen sporen meer zijn. De stervormige dijk rondom het vroegere fort is nog wel terug te herkennen. In het gebied heb we een burcht achtige bebouwingsvorm terug laten komen, met op de hoeken hogere bebouwing en een groene "binnenplaats", als de torens van een burcht.

De architectonische opdracht was een SPIL centrum ontwerpen. Hoewel het concept een aantal keer is aangepast is het uiteindelijke ontwerp niet in de stijl van het stedenbouwkundig plan. De school zelf heeft een speelse indeling en is ontworpen om de kinderen te prikkelen om zelf ruimtes te gebruiken in de school.

Bachelor Project T6
april 2006 - juli 2006

T6: Campus 2020, TU/e

Stedebouw begeleid door ir. R.A. Rutgers

Het stedenbouwkundig plan voor de campus 2020 van de Technische Universiteit Eindhoven is gebasseerd op een tweetal principes: een doorlopend park over de TU/e campus en gebruik maken van de loopbruggenverbinding tussen de onderwijsgebouwen. Er is getracht een groene kern in het gebied te maken, met een waterpartij, waar een nieuw learning-center zou worden gebouwd. Aan de achterzijde van de campus is er ruimte gemaakt voor enkele units studentenhuisvesting. Deze ruimte heeft verder (te) weining uitwerking meegekregen om onderdeel te zijn van een eenduidige campus. In het ontwerp is getracht het autogebruik te ontmoedigen en voorrang te geven aan langzame stromen.